Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2561

ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2561

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2561

 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน

----------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้ง เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2๕61

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงาน

  3.1.1 ระบบไฟฟ้าและประปาของหน่วยงานที่หน่วยงานดำเนินการเองและกรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณงบเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

  3.1.2 ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน

3.2 การจัดทำ One page ของหน่วยงาน

3.2.1 จัดทำ One page เพื่อแสดงภารกิจของส่วน  

3.2.2 จัดทำ One page เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา       

4.1 แผนการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สป. ทส. และหน่วยงานอื่น (สผ. คพ. สส. อบก. และกองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

4.1.1 ส่วนอำนวยการ : งบดำเนินงาน สป. ทส.

4.1.2 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ : โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

4.1.3 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก

2) โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินและทั่วประเทศ

4.1.4 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2) โครงการตรวจสอบแก้ไขปัญหามลพิษจากอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี

3) โครงการความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด(CDM)

4) โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ

2) โครงการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :        การส่งเสริมการบริโภค การบริการ และการผลิตสู่มาตรฐาน G – Green ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : กิจกรรมการส่งเสริมการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำไปใช้ประโยชน์

4) การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

6) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส  

4.1.6 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

2) โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม     แผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด

4.2 รายงานผลการดำเนินของคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน

4.2.1 คณะทำงาน KM

4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร

4.2.3 คณะทำงานจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

แกลเลอรี่