Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙

แกลเลอรี่