Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2563

ประชุมประจำเดือนหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2563

นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมประจำเดือนหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2563 ในวันศุกร์ที่   18 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานฯ ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 คน

แกลเลอรี่