Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ขอประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยเฉพาะการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ที่สำคัญในพื้นที่

เอกสารแนบ

PCD แผนแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง--เล่มแก

ขนาดไฟล์:2.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง