Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day - 17 ส.ค. 2562

กิจกรรม Big Cleaning Day - 17 ส.ค. 2562

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  17 ส.ค. 2562 ได้จัดทำพื้นที่สีเขียว โดยรอบสำนักงานฯ ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Green Office

แกลเลอรี่