Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจราชการและติดตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจราชการและติดตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF)

วันที่ 4 ส.ค. 62
นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจราชการและติดตามโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอนุรักษ์  จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนต์  สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ

โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด ได้นำเสนอข้อมูลและผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปัญหาด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน รวมทั้งแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณด้านจัดการน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (บริเวณรอบคลองคูเมือง) และการจัดการสิ่งปฏิกูล ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้คุณภาพน้ำในคูเมืองรอบตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในสภาพที่ดี และพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแกลบดำ จากการผลิตไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสายยนต์  สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเสนอความเป็นมาและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแกลบดำของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยประสานความร่วมมือและ
บูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการกำกับติดตาม ตรวจสอบ กำหนดมาตรการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสีดำของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินเยี่ยมชมโรงงานจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเดินทางไปยังบึงพลาญชัย เพื่อเยี่ยมชมการก่อสร้างหอชมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพบปะประชาชนที่มาร่วมให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่