Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก    
เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ หลักฐาน
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ    
2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม    
     
     
     

เกณฑ์การประเมิน

หลักฐานการดำเนินการ

คำอธิบาย