Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ 3E ซึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก . ได้จัดทำโครงการ“การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงาน
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”
ประจำ  ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับเมืองและภาพรวม
ระดับประเทศต่อไป

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

126680_New Doc 2018-11-07 14

ขนาดไฟล์:1.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

126681_New Doc 2018-11-07 14

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง