Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.อุดรธานี พ่อเมืองอุดรนำพลังมวลชนร่วมสร้างฝายฉลองก่อตั้งเมืองครบ 125 ปี

จ.อุดรธานี พ่อเมืองอุดรนำพลังมวลชนร่วมสร้างฝายฉลองก่อตั้งเมืองครบ 125 ปี

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ สสภ.9 เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำพลังมวลชนจากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยค้อ บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนหวาย พื้นที่ต้นน้ำลำห้วยหลวง ตามโครงการสร้างฝายประชารัฐ ฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ในรูปแบบประชารัฐที่มีประชาชน ชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และอาสาสมัครด้านป่าไม้ในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยไม่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และร่วมสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำในการสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง และชะลอการไหลของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงสู่พื้นดินได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมสร้างฝายประชารัฐ ฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่าย เช่น หินและดินในพื้นที่ เป็นฝายเก็บตะกอน น้ำไหลเวียนได้ตามปกติ มีหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี และสำนักพื้นที่และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 125 ฝาย แบ่งการดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 60 ฝาย และพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน 65 ฝาย รวมทั้งสิ้น 125 ฝาย ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยในวันนี้มีการก่อสร้างฝายทั้งหมด 12 ฝาย

ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การก่อสร้างฝายต้นน้ำในครั้งนี้ จังหวัดคาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจกรรมด้านการคุ้มครองพื้นที่ป่าเดิมให้คงสภาพที่สมบูรณ์ โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลายและเสียหายจากไฟป่า ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการฟื้นฟูและดูแลป้องกัน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ในบริเวณที่ดำเนินการ และที่สำคัญชุมชนและทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เกิดจิตสำนึกในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มั่นคงและยั่งยืนเกิดความรักสามัคคีร่วมกันในระหว่างชุมชนและส่วนราชการ ประชาชนได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

แกลเลอรี่