Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวนหัวใจสิ่งแวดล้อม"

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวนหัวใจสิ่งแวดล้อม"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ดังกล่าว ให้กับผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดบทร้อยกรองและการประกวดบทเพลง "ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวนหัวใจสิ่งแวดล้อม" กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561