Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปี 2565 ทส. ปีแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟู

ปี 2565 ทส. ปีแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟู

รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เน้นการฟื้นฟูและปรับตัวทุกมิติ สร้างผลงานที่ดีให้พี่น้องประชาชน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมชั้น 17 กระทรวง ทส. โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. และผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. สำหรับการมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูและการปรับตัวทุกมิติ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน เพิ่มสมรรถนะปรับแนวคิดและระบบในการทำงานแบบใหม่ สร้างการ¬¬รับรู้ความเข้าใจและการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนทำงานแบบใหม่ ทส.ยกกำลัง X โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน การจัดตั้ง พ.ร.บ.ป่าชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พักให้สะอาด เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีวาระสำคัญที่เกี่ยวกับกรม ทช. ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยท่านรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่กำหนด ต่อไป

 

แกลเลอรี่