Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

บริการเจ้าหน้าที่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ต.ค. 62

รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

28 ต.ค. 62

รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 12 เดือน

11 ต.ค. 62

รายงานกิจกรรมประชุม โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 24(24 กันยายน 2562)

3 ต.ค. 62

คู่มือปฏิบัติงาน : การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

26 ก.ย. 62

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล(คู่มือสนับสนุน)

26 ก.ย. 62

คู่มือปฏิบัติงาน : การตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล(คู่มือหลัก)

8 ก.ย. 62

รายงานกิจกรรมประชุม โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 23(16 สิงหาคม 2562)

30 ส.ค. 62

แบบฟอร์มการค้นหาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ภายใต้ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 62 รายการ
1 2 3 4 5 > >>