Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 เม.ย. 65

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมควบคุมมลพิษ

9 เม.ย. 65

แผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2566-2570

4 พ.ค. 64

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

4 พ.ค. 64

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกรมควบคุมมลพิษ

19 ส.ค. 62

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562-2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

25 ก.ค. 62

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562-2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

20 ธ.ค. 60

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2560-2564

4 ต.ค. 60

แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 - 2564

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2