Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารประกอบการประชุม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 ธ.ค. 60

การประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1