Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ส.ค. 62

แบบฟอร์มการค้นหาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ภายใต้ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20 มี.ค. 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการการด้วย Google drive และ Google Form (8 มี.ค. 62)

20 มี.ค. 62

เชิญประชุมคณะทำงาน KM Team ครั้งที่ 1 /2562

7 ก.ย. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การพยากรณ์ปริมาณขยะด้วยเกรย์โมเดล โดย ดร.รจนา อินทรธิราช

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง การพยากรณ์ปริมาณขยะด้วยเกรย์โมเดล

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นองค์กร CFO

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูล

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2