Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การกำกับองค์การที่ดี (OG)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ต.ค. 62

รายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

28 ต.ค. 62

รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 12 เดือน

11 ก.ค. 61

รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 9 เดือน

11 ก.ค. 61

รายงานความก้าวหน้าตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รอบ 6 เดือน

11 ก.ค. 61

แผนปฏิบัติการมาตรการ/โครงการ

11 ก.ค. 61

แบบรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

10 ก.ค. 61

นโยบายการกำกับองค์การที่ดี (OG) ปี 2561 สป.ทส.

10 ก.ค. 61

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1