Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

คู่มือการดำเนินการตาม ม.80

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ก.ค. 62

แนวทางการจัดทำบันทึก ทส1 และ ทส2

8 ก.ค. 62

คู่มือการรายงาน ทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

8 ก.ค. 62

แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทโรงพยาบาล

8 ก.ค. 62

แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทการเลี้ยงสุกร

8 ก.ค. 62

แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทอุตสาหกรรม

8 ก.ค. 62

แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

8 ก.ค. 62

แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1