Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

บุคลากร

ผังบุคลากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

 

นายวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

 

ส่วนอำนวยการ


นางปณิดา สังขศิลา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อำนวยการส่วน

นายปิยะภัทร เลิศศิริแสนยากร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวณภัค  สัจนวน
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรัทยา เบิกบาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวรสรินทร์ ถานะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประเสริฐศักดิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์

 

นายพิชิต ทองวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์

นางบุญปัน ไตรยศ
นักการภารโรง

 

นายพุทธา ชูศรีสิทธิ์
ยามรักษาความปลอดภัย

นายวรวัฒน์ อินทร์สุริโย
พนักงานขับรถยนต์

   

 

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม


นางเรียมสงวน งิ้วงาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวนัทธมน แฝงศรีคำ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายสกล กิตติวัฒนะชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

   

 

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นายสายัณห์ หมีแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวเบญวรรณ สุภารัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายเอกสิทธิ์ อักษร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายณัฐพงษ์ เสนอกลาง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

   

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม


นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วน

นางเกศรี ดงประถา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นางสาวรจนา อินทรธิราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ อุ่นอินทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวมินตรา  ผาระสิทธิ์
พนักงานจ้างบริการ

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม


นางพณา เจียรวาปี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการส่วน

นายไพบูลย์ มานพ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นางสาวแพรวนภา ศรีสร้อย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวเอี่ยมบุญ ปุราทะกา
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

 

นางสาวจิตราพร บ้งนาง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวนิภาภรณ์  ไชยขาน
พนักงานจ้างบริการ

 

นางสาวศิววงษ์  คำพิทูล
พนักงานจ้างบริการ

 

ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นางพณา เจียรวาปี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวณภัทร ตั้งกิจวานิชย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายณัฏฐ์วัจน์ พลเวียง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายธีระพงษ์ ศรีษาวรรณ
พนักงานจ้างบริการ