Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

บุคลากร

 

 

นายวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9


089-9691619

 

 


 ส่วนอำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวสุจิตรา สุวรรณสาร

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสุกัญญา ใจปิติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

       
นางสาวน้ำฝน เกษสว่าง

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาววรัทยา เบิกบาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

       
นางสาวรสรินทร์ ถานะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายประเสริฐศักดิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

 

       
นายพิชิต ทองวิเศษ

พนักงานขับรถยนต์

นางบุญปัน ไตรยศ

นักการภารโรง

       

นายพุทธา ชูศรีสิทธิ์

ยามรักษาความปลอดภัย

นายวรวัฒน์ อินทร์สุริโย

นักการภารโรง

       
       

 


 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วน

นางเรียมสงวน งิ้วงาม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

riamsanguan@gmail.com

นางสาวนัทธมน แฝงศรีคำ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

meaw.nuttamon@gmail.com

       
นายสกล กิตติวัฒนะชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

reo09.it@gmail.com

   

 

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วน

นายสายัณห์ หมีแก้ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นางสาวรจนา อินทรธิราช

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

       
นางสาวเบญวรรณ สุภารัตน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นายปณิธาน ทาแก้ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วน

นายเอกสิทธิ์ อักษร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ek_aksorn@yahoo.com

นางสาวแพรวนภา ศรีสร้อย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

       
นางสาวเอี่ยมบุญ ปุราทะกา

จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวจิตราพร บ้งนาง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาววายุพา เหมือนมาตย์

เจ้าหน้าที่ช่วยงานตรวจวิเคราะห์

   
       

 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการส่วน

นางสาวพัชราภร ศิริจงประเสริฐ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

pao_im2@yahoo.co.th

นางเกศรี ดงประถา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

       
นางสาวพัชรินทร์ อุ่นอินทร์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

   

 

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

อำนวยการส่วน

นางพณา เจียรวาปี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

pana.j@mnre.mail.go.th

นายไพบูลย์ มานพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

       
นางสาวณภัทร ตั้งกิจวานิชย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

naphat.t@mnre.mail.go.th

นายณัฏฐวัจน์ พลเวียง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

       
นายชนะชน นาสมตรึก

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์