Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
green Library
เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

                   อนุสนธิคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 386/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ตามคำสั่งดังกล่าวและกำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

มีการจัดแบ่งงานภายใน ดังนี้

                    1) ส่วนอำนวยการ

                    2) ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                    3) ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                    4) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

                    5) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

                    6) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          1) ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                  1.1) บริหารงานอำนวยการสำนักงาน งานธุรการ และสารบรรณ งานพระราชพิธี/รัฐพิธี

                  1.2) บริหารงานบุคคล พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพบุคลากร งานระเบียบ คำสั่งและงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                  1.3) บริหารงานการคลัง การจัดทำบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  1.4) บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบำรุง

                   1.5) บริหารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ตรวจสอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่

                   1.6) บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

                   1.7) ประสานและอำนวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสำนักงาน

                   1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

               2) ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1) จัดทำและติดตามการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค

                    2.2) ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่รวมทั้งการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสียงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

2.3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

                    2.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

             3) ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                  3.1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับหมอบหมาย

                  3.2) ดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษและดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

                 3.3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ดำเนินงานตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                 3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

             4) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                4.1) ดำเนินการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                4.2) พัฒนาระบบคุณภาพและการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ

                4.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

             5) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

5.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

5.2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

5.3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

                   5.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                    

            6) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                6.1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

                6.2) จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

                6.3) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินและคาดการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

                6.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย