Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
green Library
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

           สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้มีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ ระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ในการพัฒนาประเทศ ระดับพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากของพื้นที่
           ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาคอาศัยอำนาจตามความในใาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ส.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้กำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดังนี้

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
จังหวัด
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮองสอน  ลําพูน 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง พะเยา แพร่  น่าน 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  พิษณุโลก ตาก อุตรดิษถ์  สุโขทัย เพชรบูรณ์ 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4  นครสวรรค์ กําแพงเพชร อุทัยธานี  พิจิตร 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  นครปฐม ชัยนาท  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  นนทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ประทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7  สระบุรี  ลพบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ 6
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลําภู 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)  นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ 6
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี  ชุมพร พัทลุง  นครศรีธรรมราช 4
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)  ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง 5
 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)  สงขลา สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 5