ข่าวประชาสัมพันธ์

  เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จัดโครงการฝึกอบรมการลดปริมณขยะมูลฝอยโดยการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมการลดปริมณขยะมูลฝอยโดยการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยเข้ารับการฝึกอบรมและเข้ารับฟังการบรรยาย ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยวิทยากรสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี เรื่อง -เทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยใส้เดือนดิน -การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและนาหมักมูลไส้เดือนดินระดับครัวเรือนและทางการค้า -วรจรชีวิตใส้เดือน และมีการสาธิตการเลี้ยงใส้เดือนดินและการจัดการระบบ,สาธิตการคัดแยกตัวไส้เดือนดิน โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี

 .

ที่มา :  ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
สร้างโดย :     
สร้างเมื่อ : 2012-06-07